top of page

 

Regulamin korzystania ze strony  Centrum Edukacji i Kształcenia Artystycznego Anna Machmar.

 

 § 1
  Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez  Agencję Artystyczną  Verso  Marian Bukalski (zwanym dalej Usługodawcą) świadczonych w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.centrumedukacji-anna-machmar.com, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

 2. Uczestnikami szkoleń (zwanymi dalej Usługobiorcami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie Serwisu.

 3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

 5. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.

 6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 § 2
  Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca - Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski , 60-158 Poznań , ul. Keplera 8/18, strona internetowa www.centrumedukacji-anna-machmar.com, e-mail: annamachmar@gmail.com.

 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Uczestnik szkolenia - Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia.

 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

 5. Usługi szkolenia - Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Regulaminu

 6. Usługi elektroniczne - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin

 7. Serwis - serwis internetowy umieszczony pod adresem www.centrumedukacji-anna-machmar.com.

 § 3

  Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w miejscu wskazanym przez Usługodawcę.

 2. Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa i pobierania szkoleń online za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

 § 4
  Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego następuje w momencie wpłynięcia do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego formularza.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi szkolenia online następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zakupu wybranego lub wybranych szkoleń i uregulowania należności za wybraną usługę.

 § 5
  Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

 3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, miejsca i ceny szkolenia stacjonarnego.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu.

 5. Uczestnictwo w szkoleniach stacjonarnych jest równoznaczne z obowiązkiem przestrzegania przepisów porządkowych mających zastosowanie na terenie obiektów, w których odbywają się szkolenia stacjonarne.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie określonym na stronie Serwisu.

 7. W tytule przelewu za szkolenia stacjonarne należy podać imię i nazwisko uczestnika lub uczestników szkolenia, datę i miasto szkolenia.

 8. Wpłat należy dokonywać na numer rachunku PKO BP 47 1020 4027 0000 1202 1228 1723

 9. Usługobiorca na własny wniosek otrzymuje fakturę,  faktura jest  wysyłana na wskazany adres mailowy. Potrzebę otrzymania faktury należy złożyć przed wskazanym terminem szkolenia.

 § 6

  Zakres usługi szkolenie online

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia online jest udostępnienie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych przewidzianych dla wybranego szkolenia za pośrednictwem sieci Internet na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.

 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

 3. Wpłat należy dokonywać na rachunek PKO BP 47 1020 4027 0000 1202 1228 1723

 4. W tytule przelewu za szkolenia online należy podać tytuł zamawianego kursu ,imię i nazwisko Usługobiorcy , początek adresu e-mail Usługobiorcy

 5.  Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia online po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

 6. Pobieranie materiałów szkoleniowych odbywa  się za pomocą wysłanego do Usługobiorcy linku umożliwiającego pobranie.  Materiały należy pobrać w ciągu 2 tygodni od otrzymania linku.

 7.  Udostępnienie materiału szkoleniowego następuje w terminie do 48 godzin  od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy.

 § 7
  Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.

 2. Przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

 3. Przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

 § 8
  Określenie praw i obowiązków stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i szkoleń online w ramach organizowanych szkoleń.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.

 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń online są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi szkolenia online.

 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.

 8. Usługobiorca oświadcza, iż w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas szkolenia, nie będzie rościł prawa do odszkodowania od Usługodawcy.

 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe po stronie Usługobiorcy koszty , związane z uczestnictwem Usługobiorcy w szkoleniu.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulamin.

 11. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

 12. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności  za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług.

 13. W związku z ochroną danych osobowych ( w tym również wizerunku) Usługobiorca zobowiązuje się nie utrwalać wizerunku osób trzecich podczas korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 § 9
  Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu.

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza firma, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe

 • zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel

 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.)

 •  zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa)

 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski , 60-158 Poznań , ul. Keplera 8/18, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.centrumedukacji-anna-machmar.com.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres annamchamar@gmail.com

 Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, lub realizacji zakupów na stronie www.centrumedukacji-anna-machmar.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencja Artystyczna  Verso  Marian Bukalski?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie,

 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,

 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

 • obsługi reklamacji,

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 • Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamówienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

•          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

•          wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych              i rachunkowych,

•          zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

•          statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani  do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Dotychczasowe przepisy:

 1. W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia stacjonarnego.
  2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi szkolenia online, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia online oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia online.
  3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  4. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
  5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1) nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia,
  2) adres zamieszkania lub pobytu,
  3) adres do korespondencji,
  4) adres poczty elektronicznej,
  5) numer telefonu.
  6. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi szkolenia online (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
  3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
  8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  10. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

   

 § 10
  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usługi szkolenia online rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki materiał szkoleniowy został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,
  3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.  Usługobiorcą ma prawo rezygnacji przyjęcia nowego terminu szkolenia w terminie 7 dniu od  daty zaproponowania nowego terminu szkolenia. Rezygnację Usługobiorca musi potwierdzić na adres annamachmar@gmail.com
  4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego terminie do 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem sytuacji gdy na stronie serwisu są opisane inne zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu). Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail annamachmar@gmail.com   z podaniem nazwy szkolenia, daty, miejsca szkolenia oraz imienia i nazwiska Usługobiorcy. Istnieje możliwość  wyznaczenia zastępstwa na swoje miejsce.
  5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w terminie krótszym niż określony w § 11 ust. 4, Usługodawcy należy się 50% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawcy należy się 100% opłaty za szkolenie.
  6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy w terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usługi prze Usługodawcę.
  7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym
  reklamację.
  8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 § 11 

​  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.centrumedukacji-anna-machmar.com       prowadzony jest przez Agencję Artystyczną Verso Marian Bukalski, 60-158 Poznań, ul. Keplera 8/18.

 Adres poczty elektronicznej: annamachmar@gmail.com.

 Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA- Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. 

 3. KLIENT- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. KODEKS CYWILNY- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 5. PRODUKT- dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. SKLEP INTERNETOWY- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.centrumedukacji-anna-machmar.com.

 7. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA- Agencja Artystyczna Verso Marian Bukalski, 60-158 Poznań, ul. Keplera 8/18. Adres poczty elektronicznej: annamachmar@gmail.com.

 8. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Kontaktowego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Kontaktowego w Sklepie Internetowym.

 2. Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, zawiera podatki i koszty dostawy. W szczególnych przypadkach Klient zostanie poinformowany o dodatkowych kosztach wynikających z charakteru i wielkości zamówienia.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 Zwroty i reklamacje Odstąpienie od umowy

 1. jeśli jesteś konsumentem- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: annamachmar@gmail.com.

 2. od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

 Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 2. do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Staszica 5, 66-520 Dobiegniew, Anna Machmar, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: annamachmar@gmail.com.

 W związku z wadą możesz żądać:

 1. wymiany rzeczy na wolną od wad.

 2. usunięcia wady.

 lub złożyć oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny,

 2. odstąpieniu od umowy- w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

 § 12
Postanowienia końcowe Regulaminu

 • Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę

 • Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 •  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Agencja Artystyczne „Verso”.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem  20.11.2020.

bottom of page